מהו מאגר חוקרים?

הרשות למחקר והערכה במכון מופ"ת פועלת לקידום מחקר ועשייה מדעית בקרב אנשי חינוך והוראה המעורבים בתהליכי הכשרה של מורים. בשנים האחרונות העמיקה הפעילות המחקרית של חברי הסגל במכללות להכשרת עובדי הוראה. כמו כן התרחב שיתוף הפעולה המחקרי ביניהם ובינם לבין אנשי אקדמיה אחרים, המתעניינים במחקר בחינוך ובהכשרת מורים.

מאגר החוקרים מרכז דיוקנאות מחקריים של חוקרי חינוך במוסדות האקדמיים. דיוקנאות אלה כוללים את נושאי התעניינותם, תחומי מחקרם וניסיונם. מטרתו של המאגר היא לאפשר לחוקרים להכיר זה את זה ולקדם ביניהם שותפויות מחקריות. בנוסף על כך, המאגר יסייע למכון מופ"ת להציע לחוקרים להשתתף בפעילויות בתחום מומחיותם. לדוגמה:
(*) לאתר שופטים לקריאת הצעות מחקר ושיפוט מאמרים;
(*) לאתר חוקרים לביצוע סקירות ספרות;
(*) לגייס חוקרים לרשתות מחקר;
(*) לפנות לחוקרים למתן סיוע מתודולוגי או סיוע בכתיבה.

https://play-ojo.casinologin.mobi/games/
https://tony.casino/games/
rizkcasinospin.com
olganm.com